Thursday, September 27, 2012

Day Hikes--Taipei--Neihu*Xinyi*Xizhi (內湖*信義*汐止)


Taipei--Neihu*Xinyi*Xizhi (內湖, 信義, 汐止) Area Hike with 523~


2011.9.4          Join Force with 523 members: NanGangShan-XiangShan ridge (523會師:南港山出象山)

2011.8.20        DaLunTouShan + JinMianShan 大崙頭山金面山連走

2011.8.7          LiYuShan & ZhongYongShan + BaiShiHu Drawbridge 鯉魚山&忠勇山+白石湖吊橋

2011.5.1          Qie-dong waterfall(茄苳瀑布), Si-fen-wei mountain(四分尾山), Dajian Mountain(大尖山)

2010.12.4        Xizhi-Neihu Mountains (汐止內湖連走)

2010.8.1          Daluntou and Dalunwei (大崙頭山&大崙尾山半日遊)

2010.7.3          Jimian Mountain + Dalunwei Mountain 金面山+大崙頭山

2009.9.27        Four Beasts Mountain 四獸山

No comments:

Post a Comment